PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu
SC Linyuan SRL, cu sediul in Bistrita angajeaza un bucatar cu specializare in bucataria chinezeasca

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

 

Detalii pentru anuntul "SC Linyuan SRL, cu sediul in Bistrita angajeaza un bucatar cu specializare in bucataria chinezeasca":
Categoria: Oferte de Serviciu Judet:
Oferte de Serviciu Toata tara
Data publicarii: 14 Nov 2017 Expira pe: 14 Dec 2017
Textul anuntului:
SC Linyuan SRL, cu sediul in Bistrita, str.Panait Cerna, nr.2A, jud.Bistrita-Nasaud, angajeaza un bucatar cu specializare in bucataria chinezeasca si cunostinte de limba engleza. Selectia se va face in data 21.11.2017, pe baza de CV, care va fi trimis la sediul firmei sau la adresa de email restaurantbeijingbistrita@yahoo.com.

 

Ultimele anunturi din categoria Oferte de Serviciu

Oferte de Serviciu Toata tara Prim Comunei Cure Jude Prahova Organizeaz

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Nov 2017
Primăria comunei Păcureţi, judeţul Prahova organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate debutant pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Cadastru şi Urbanism.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Inginerie Geodezică, Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru;
- fără vechime în muncă şi specialitate.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Păcureţi, sat Păcureţi, nr. 114B.
Data organizării probei scrise: 20 decembrie 2017, ora 10.00.
Data organizării interviului: 22 decembrie 2017, ora 10.00.
Condiţiile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere la concurs/examen se afişează la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei comunei Păcureţi, în perioada 27 noiembrie-12 decembrie 2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0244/219099.

Oferte de Serviciu Toata tara Anunt Public Consiliul Local Comunei Limanu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
ANUNT PUBLIC

Consiliul Local al Comunei Limanu organizează prin Comisia de selectie desemnata prin Hotararea Consiliului Local Limanu nr. 163/21.09.2017 , la sediul Primariei Comunei Limanu , Str. Castanului , nr. 32 - evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnarii a 3 membri în Consiliul de Administraţie al SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL (activitate principală: alte activitati de curatenie) , dupa cum urmeaza :
• 2 persoane cu experienta in administratrea/managementul unor societati comerciale profitabile
• 1 functionar din cadrul autoritatii publice tutelare
Selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post.
A. Procedura de selecţie prealabilă cuprinde etapele :
- Etapa I – depunerea dosarelor de către candidaţi;
- Etapa II – selecţia dosarelor de înscriere;
- Etapa III – interviul, pentru candidaţii declaraţi „admisi“ după selecţie;
Lista scurtă de până la 5 candidaţi va fi inaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, Consiliului Local al comunei Limanu , pentru validarea propunerii de membru în consiliul de administraţie al SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
B. Criteriile de selecţie sunt:
1. să îndeplinească condiţiile de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de candidat;
2. să-şi poată îndeplini cu succes mandatul de membru al CA;
3. să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţii şi să dea dovadă de integritate;
4. să aibă cunoştinţele necesare, aptitudini şi experienţă în munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.C. Condiţii de participare:
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- studii superioare economice sau juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
- experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
- domiciliul stabil /rezident în România;
- apt din punct de vedere medical;
- nu au condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals şi uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.
- nu are exercitate, concomitent, mai mult de 3 mandate de administrator sau membru al consiliului de administraţie în societăţi al căror sediu se află pe teritoriul României.
D. Dosarul de candidat trebuie să conţină, obligatoriu :
1. curriculum vitae (model european conform H.G.1021/2004);
2. cazier judiciar;
3. originalele şi copiile actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)
4. copia actului de identitate;
5. adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă;
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat (adeverinţa va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
7. declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află intr-una din situaţiile prevăzute la art.6 din O.U.G. 109/2011.
Candidaţii vor depune dosarul complet, cu documentele solicitate, în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Primariei Comunei Limanu , str. Castanului , nr. 32 , în plic închis; pe plic se va menţiona „candidat pentru functia de membru în consiliul de administraţie al SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL, precum şi numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon şi adresa de mail a candidatului“.
La depunerea dosarului, candidaţii vor primi un număr de înregistrare.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor pe pagina de internet a Primăriei comunei Limanu .
După afişarea rezultatelor selecţiei candidaţii respinşi vor putea depune contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de rezolvare a contestaţiilor.
Candidaţii declarati admişi după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5 candidaţi pentru postul de membru în consiliul de administraţie al societăţii.
Aceştia vor depune în scris la secretariatul Primăriei, în termen de 5 zile de la data stabilirii listei scurte, o declaraţie de intenţie.
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către Comisia de selectie; bibliografia se publica pe pagina de internet a Primăriei.
Data, ora şi locul desfăşurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte.
Persoana de contact: Cercel Daniela Elena, tel. 0749205538

Oferte de Serviciu Toata tara Guvernanta Post Disponibil Angajator Persoan

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Guvernanta cod COR 531102 - 1 post disponibil; angajator persoană fizică, în Cluj-Napoca, jud. Cluj. Cerințe: minim studii medii; limba engleză (scris și conversațional), experiență în creșterea și educarea copiilor minim 3 ani. Constituie un avantaj cunoașterea unei alte limbi străine și diploma de studii superioare (nivel Bachelor/Licenta). CV-urile se pot transmite pe e-mail: hc.costin@gmail.com Informatii la tel. 0751824913

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Colaborare Angajare Firme Meseriasi Constructii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763

Oferte de Serviciu Toata tara Auchan Cotroceni Recruteaza Urmatoarele

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, (Afi Palace Cotroceni)sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail: cvasilache@auchan.ro Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni!

Oferte de Serviciu Toata tara Auchan Cotroceni Recruteaza Urmatoarele

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Nov 2017
Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, (Afi Palace Cotroceni)sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail: cvasilache@auchan.ro Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni!
Anunturi fonduri europene


Ultimele
Anunturi Oferte Serviciu
publicate in ziarul Libertatea
Primăria comunei Păcureţi, judeţul Prahova organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate debutant pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartim... [Continuare oferte serviciu]
ANUNT PUBLIC Consiliul Local al Comunei Limanu organizează prin Comisia de selectie desemnata prin Hotararea Consiliului Local Limanu nr. 163/21.09.2017 , la sediul Primariei Comunei Limanu , St... [Continuare oferte serviciu]
Guvernanta cod COR 531102 - 1 post disponibil; angajator persoană fizică, în Cluj-Napoca, jud. Cluj. Cerințe: minim studii medii; limba engleză (scris și conversațional), experiență în creș... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Colaborare/angajare cu firme si meseriasi in constructii pentru lucrare in Bucuresti Ilfov. Tel. 0722151763... [Continuare oferte serviciu]
Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-u... [Continuare oferte serviciu]
Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-u... [Continuare oferte serviciu]
SC GRAND EXCHANGE SRL J40/8259/2014 angajeaza operator ghiseu casa de schimb valutar. cerinte minime studii superioare, cunoasterea la nivel avansat a limbilor engleza si franceza. cv-urile si scrisor... [Continuare oferte serviciu]
Firma din Sacele angajeaza inginer silvic. Se ofera salariu si bonuri (15 Lei)plus transport din imprejurimi. Telefon: 0730 040 032... [Continuare oferte serviciu]
S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti interventi - S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti int... [Continuare oferte serviciu]
Angajam persoana serioasa, pentru a face curatenie in parcarea Maxi Pet, ce se afla amplasata pe Sos. Mihai Bravu , nr.319.Programul de lucru este de 4h/zi.Pentru mai multe detalii va rugam sa ne cont... [Continuare oferte serviciu]
AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY angajeaza agenti de securitate pentru Bucuresti Sector 1 si 4 1200 - 1500 RON NET. 0725641638... [Continuare oferte serviciu]
ANUNŢ In conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinul ministrului sănătăţii nr.954 / 2017 pentru mo... [Continuare oferte serviciu]
ANUNŢ In conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinul ministrului sănătăţii nr.954 / 2017 pentru m... [Continuare oferte serviciu]
Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil - Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil. cerinte:-studii superioare finalizate in domeniu;-cunoaster... [Continuare oferte serviciu]
Firma angajeaza muncitori necalificati in gips carton. rel la telefon 0723291165... [Continuare oferte serviciu]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul